Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Boekhouden

Synoniemen: Boekhouding, Administratie

Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie te voeren. Daarnaast kan een administratie gebruikt worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook buiten een onderneming zal behoefte zijn aan informatie over de stand van zaken in een onderneming. Denk aan afnemers, de bank en uiteraard de belastingdienst. Voor hun is een amdinistratie ook van belang.

Administratie?
Letterlijk betekent administreren: het 'systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken, en verstrekken van informatie voor het besturen van de onderneming en het afleggen van verantwoording daarover'. Kortom: vastleggen wat er in uw onderneming gebeurd. 

Administratie is een ruimer begrip dan boekhouden. De boekhouding is slechts een deel van de administratie want ook telrollen, agenda's en urenlijsten van het personeel horen bij de administratie terwijl dit niet tot de boekhouding hoort.

Een onderneming moet haar administratie minimaal zeven jaar bewaren, soms wel 10 jaar.  

Boekhouden?
Boekhouden is het vastleggen van financiële gegevens: alle ontvangsten en betalingen maar ook alle vorderingen en schulden. 

Een goed opgezette boekhouding kan veel informatie geven over de feitelijke situatie in uw bedrijf en daarmee ook informatie om de strategie voor de toekomst te bepalen. Dit kan betrekking hebben op bedrijfsdoelstellingen, maar ook op investeringsbegrotingen, en budgetteringen.  Het opzetten en bijhouden van een boekhouding vereist de nodige kennis waarvoor niet alleen boekhoudkundige kennis, maar ook kennis van de sociale- en fiscale wetgeving nodig is.

Boekhoudkundige verplichtingen
Als ondernemer moet u in ieder geval een kasboek bijhouden. In het kasboek moeten alle contante ontvangsten en uitgaven worden genoteerd. Een bank- of giro boek bevat de ontvangsten en uitgaven die via de banken lopen en in een inkoopboek schrijft u alle facturen en creditnota's die u van uw leveranciers ontvangt. In een verkoopboek schrijft u alle facturen en creditnota's die u aan uw afnemers verzend. Verder moet een boekhouding zodanig zijn ingericht dat aan de hand van de boekhouding, de over een tijdvak verschuldigde omzetbelasting kan worden vastgesteld.