Debiteuren

Kennisbank » Debiteuren

Synoniemen: afnemers, klanten, schuldenaar

Debiteuren zijn afnemers van producten of diensten van een onderneming. Het zijn afnemers die hun rekening nog moeten betalen. In de balans van een onderneming staat het totaal van de nog niet betaalde rekeningen opgenomen onder de post debiteuren. Het is een tegoed van de onderneming, en staat dus aan de activazijde van de balans.

Debiteren versus crediteren

Als je financiële feiten aan de linkerkant van de balans of grootboekrekening neerzet, betekent dit dat je gaat debiteren. Plaats je rechts financiële feiten, dan heet dit crediteren.

Dubieuze debiteuren

Een dubieuze debiteur is iemand van wie jij nog geld moet ontvangen terwijl er ernstig rekening mee gehouden moet worden dat de vordering niet of slechts gedeeltelijk kan worden geïnd.

Omloopsnelheid debiteuren

De omloopsnelheid van debiteuren geeft aan hoe snel een debiteur tot betaling overgaat. Hoe hoger de uitkomst van dit kerngetal des te sneller de debiteur betaalt en hoe ruimer de liquiditeit (liquide middelen) van de onderneming.

  • Omloopsnelheid debiteuren = omzet op rekening / debiteuren

Omlooptijd van debiteuren

Dit kerngetal geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat een vordering betaald wordt. Het wordt meestal uitgedrukt in dagen. Hoe kleiner de uitkomst van deze breuk, des te sneller
afnemers betalen en des te sneller een onderneming over het geld beschikt.

 

  • Omlooptijd debiteuren = debiteuren x 365 / omzet op rekening