Vereniging

Kennisbank » Vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm met leden wat een wens of een doel nastreeft in plaats van winst.

Vereniging

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtsvorm, een juridische vorm van een onderneming. Er zijn in Nederland veel mensen lid van een vereniging. Denk bijvoorbeeld aan een voetbalclub, een buurtvereniging of een politieke partij. 

Een vereniging heeft niet als doel om winst te maken, maar het is wel toegestaan. Als er winst wordt gemaakt, moet deze wel weer gestoken worden in de vereniging. Zo’n vereniging bestaat altijd uit minimaal twee leden. Binnen een vereniging heeft de ledenvergadering de hoogste macht.

Wat gebeurt er in een ledenvergadering?

Tijdens een ledenvergadering worden er beslissingen genomen over de organisatie. Alle verenigingsleden hebben één stem. Ook wordt hier het bestuur van de vereniging benoemd. Dit bestuur dat bestaat meestal uit leden.

Je vereniging moet ieder jaar een begroting maken voor het komende jaar én een jaarverslag van het afgelopen jaar. Deze worden dan gepresenteerd tijdens de ledenvergadering. Hier heb je de cijfers uit je boekhouding voor nodig. Zorg er daarom voor dat de administratie van je vereniging op orde is.

Hoe komt een vereniging aan geld?

Het geld dat bij een vereniging binnenkomt, wordt vaak binnengehaald door sponsoring. Dat houdt in dat bedrijven geld geven aan een vereniging met de afspraak om als tegenprestatie reclame of publiciteit te maken. Daarnaast komt er via de leden contributie binnen en hebben verenigingen met een kantine ook kantine-inkomsten.

Hoe richt je een vereniging op?

Wanneer je een vereniging opricht kan je kiezen tussen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Het verschil leggen we hieronder kort uit:

 • Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
  • Vereniging en bestuurders zijn niet privé aansprakelijk voor schulden die de vereniging maakt
  • Wordt opgericht bij de notaris
  • Heeft dezelfde rechten en plichten als een burger
 • Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid:
  • Vereniging en bestuurders wel privé aansprakelijk voor schulden die de vereniging maakt
  • Oprichten zonder notaris
  • Afspraken en regels worden meestal onderling op papier vastgelegd

Als je hebt gekozen voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is het belangrijk om een notariële akte op te maken. Hierin staat de naam en het doel van de vereniging, hoe de ledenvergadering bij elkaar komt, hoe bestuursleden worden benoemd en wat er gebeurt als de vereniging stopt.

Wat zijn de overeenkomsten tussen een vereniging en een stichting?

Zowel een vereniging als een stichting heeft een bestuur en moeten ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Beide zijn niet gericht op het maken van winst, maar hebben sociale en/of maatschappelijke doelen. Ze mogen wel winst maken, maar die moet dan gebruikt worden om het doel te behalen.

Wat zijn de verschillen tussen een vereniging en een stichting?

Het grootste verschil is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Een stichting heeft dus alleen een bestuur. Het bestuur van een stichting wordt benoemd door de oprichters van de stichting. Ook wordt het bestuur van een stichting niet gecontroleerd door een ledenvergadering. Heeft de stichting een raad van toezicht? Dan controleert deze raad het bestuur.

Hoe doe je de ledenadministratie van een vereniging?

De ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van je vereniging. Hou daarom goed bij wie er lid is, en of deze bijvoorbeeld actief of rustend lid is. Zeker als je contributie vraagt, is het belangrijk om te weten wie er bijvoorbeeld nog achterstallige contributie heeft. Achterstallige contributie kan voor een groot gemis van inkomsten zorgen. En dat wil je niet.

Welke verplichtingen heeft een vereniging?

Als vereniging krijg je te maken met btw. Stel, je hebt een kantine waarin je drank en eten verkoopt. Dan moet je btw betalen over de inkomsten die daaruit komen. Maar je mag ook de btw die je hebt betaald bij het inkopen van het eten en drinken weer terug vragen. Je bent dan verplicht om btw-aangifte te doen. En ook hier is het dan weer belangrijk dat je een goede boekhouding hebt waarin alle inkomsten en uitgaven staan. Zoals je ziet is een goede financiële administratie voor je vereniging onmisbaar!