Inhoud

  1. 1.Inleiding
  2. 2.De theorie van boekhouden
  3. 3.Inrichten van de boekhouding
  4. 4.Uw eerste boekingen
  5. 5.De btw-aangifte
  6. 6.Afsluiten boekjaar
  7. 7.Moeilijke boekingen
  8. 8.Slot
  9. 9.Begrippen

Activa

Synoniemen: Bezittingen

Activa is een term die het geheel aan bezittingen van een onderneming aangeeft. Activa worden aan de linkerkant (debetzijde) van de balans opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste activa en vlottende activa. 

Vaste activa
Onder vaste activa vallen bezittingen die een onderneming gebruikt bij de uitvoering van het bedrijf, niet om te verkopen. Het zijn bezittingen die langer dan 1 jaar op de balans staan. Voorbeelden zijn: inventaris, langlopende leningen, waarborgsom huur. In de boekhouding worden drie soorten vaste activa onderscheiden: 

Immateriële vaste activa: 
Dit zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Ze zijn wel van belang voor het financiële proces maar worden niet in het bedrijfsproces gebruikt. Deze activa kunnen alleen op de balans opgenomen worden als men er een waarde aan kan koppelen. Voorbeelden zijn: goodwill, octrooien en ontwikkelingskosten.

Materiële vaste active:
Hieronder vallen de bezittingen die een bedrijf langdurig (langer dan één jaar) gebruikt en die eigendom zijn van de onderneming. In tegenstelling tot immateriële vaste activa zijn deze bezittingen letterlijk aan te raken. Voorbeelden zijn: machines, transportmiddelen, computers. Bijvoorbeeld geleasde auto's vallen hierbuiten omdat ze officieel geen eigendom zijn van een onderneming.

Financiële vaste activa:
Dit zijn langlopende leningen die een onderneming uit heeft staan bij andere ondernemingen. De onderneming heeft dan vaak inspraak in de andere onderneming. Ook aandelen die een onderneming langdurig aanhoudt behoren tot de financiële vaste activa. 

Vlottende activa
Vlottende activa zijn bezittingen van een onderneming die binnen één jaar niet meer op de balans mogen voorkomen. Met andere woorden: binnen een jaar moet een vlottend activa in geld worden omgezet. Voorbeelden zijn: debiteuren, voorraden en liquide middelen.